Invitatie

FORD STARS TEST DRIVE WEEKEND

Regulament Tombolă eveniment “FORD STARS TEST DRIVE WEEKEND” 27, 28 Mai 2023


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

Organizatorul Tombolei este ROADHILL AUTOMOTIVE SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social in Strada Victor Brauner, nr. 40k, Sector 3, București inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9433/2003 Cod Unic de Inregistrare15584218.

Participantii la Tombolă sunt obligati sa respecte termenele si conditiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la adresa https://www.fordroadhill.ro/noutati pe toata perioada Actiunii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ și pe website la adresa https://www.fordroadhill.ro/noutati

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe pagina de Facebook, accesibila la adresa: https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/ și pe website la adresa https://www.fordroadhill.ro/noutati

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola are loc la punctul de lucru al Organizatorului din Soseaua Oltenitei 219bis, Loc. Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov,(Showroom FORD) în zilele de 27, respectiv 28 mai 2023, intervalul 09:00-15:00, în cadrul evenimentului FORD STARS TEST DRIVE WEEKEND.

Inainte de demararea si dupa incetarea duratei Tombolei, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Tombolei pe parcursul derularii, dar nu inainte de a anunta public pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FordRoadhillAutomotive/

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania care vor participa la o sesiune de test drive cu unul din modelele Ford disponibile pe perioada desfasurarii evenimentului FORD STARS TEST DRIVE WEEKEND, din perioada 27, 28 mai 2023, la sediul Organizatorului din Sos. Oltenitei 219bis, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov.

Pentru a fi inscrisi, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;

-sa aiba Permis de conducere Cat. B valabil;

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participare .

Participarea se face pe baza Formularului de Test Drive completat și semnat de către participant și de către Consultantul de Vanzari Ford alocat.

La prezenta Tombolă nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. Prin inscriere, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI:

Tombola se organizeaza fizic, la adresa și în perioada mentionate la sectiunea nr. 2

Vor fi desemnati 11 castigatori prin extragere, dintre toate Formularele completate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii Tombolei, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii in concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

In cadrul acestei Tombole, vor fi acordate:

- 1 premiu, constand intr-un test drive pe perioada unui weekend(preluare de la Organizator vineri-predare catre Organizator luni), cu durata de 2 zile, cu modelul Ford Kuga PHEV. Premiul poate fi utilizat pana cel tarziu la finalul lunii iunie 2023, conform unei programari prealabile. Autovehiculul va putea fi utilizat in limita a 400 de kilometri, numai pe teritoriul Romaniei, respectand legislatia rutiera in vigoare. Conditiile de utilizare a modelului Ford vor face obiectul unui contract de comodat, care va stabili drepturile si obligatiile ce revin utilizatorului autovehiculului.

- 5 premii constand in vouchere de service in valoare de 1000 lei fiecare;

- 5 premii constand in vouchere pentru ITP gratuit.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii vor fi desemnati in cadrul unei extrageri ce se va desfasura luni, 29 mai 2023, la sediul organizatorului mentionat la sectiunea 2.

Pentru a intra in posesia premiilor, Castigatorii trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la sediul Ford Roadhill Automotive din Soseaua Oltenitei 219, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, de luni pana vineri, intre orele 09:30-16:30. Costurile de transport pana la sediul Organizatorului revin castigatorilor. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru aceste costuri de transport. Autoturismul va fi predat castigatorului cu rezervorul plin, celelalte costuri de deplasare revenindu-i castigatorului.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:

In momentul receptiei premiului, fiecare dintre castigatori trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul) precum si Permisul de Conducere valabil.

Verificari si sanctiuni:

Din dorinta de a nu prejudicia niciun consumator care doreste sa participe la Tombola, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere la Tombola, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea pe toata durata acesteia.

Contestatii: Contestatiile se pot face in termen de 24 de ore de la data anuntarii numelui castigatorului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa nicoleta.georgescu@roadhill.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, datele de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 ore de la data primirii.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:

Pentru transparenta, extragerea va fi inregistrata video, fiecare castigator fiind informat prin telefon/e-mail, cu privire la premiul castigat.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participantii inteleg ca participarea la test drive si inscrierea la Tombola presupune prelucrarea de date cu caracter personal de catre Organizator, exclusiv in scopul desfasurarii acestora, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege in sarcina Organizatorului.

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Prin participarea la Tombola, fiecare participant intelege si accepta ca Organizatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume/ prenume, CNP), date de contact (adresa de domiciliu, telefon, e-mail).

Organizatorul pastreaza datele cu caracter personal pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, si anume, respectarea si executarea Regulamentului prezentei Tombole, urmand ca acestea sa fie sterse dupa implinirea unui termen de 30 zile de la finalizarea acesteia, cu exceptia cazului in care pentru indeplinirea unor obligatii legale sunt necesare durate mai mari de pastrare.

Locul stocarii datelor cu caracter personal este la sediul Ford Roadhill Automotive din Soseaua Oltenitei 219bis, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, iar stocarea va fi atat pe suport fizic, cat si electronic.

Pentru orice informatii privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va invitam sa accesati https://www.fordroadhill.ro/politica-de-confidentialitate

SECTIUNEA 11. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice acest lucru participantilor la actiune.